Vertrouwenspersoon

Donateurs kunnen binnen Stichting Geo Oss geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen donateur met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen Stichting Geo Oss.

Je kunt in contact komen met Ingrid Janssen door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@geo-oss.nl

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van donateurs die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de donateur de zaak aan de orde wil stellen bij een commissie of het bestuur van Stichting Geo Oss.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van commissieleden en bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van donateurs. Er is een geheimhoudingsplicht.